Sam-sem, lassan nincs egy vasam sem 🙁

Sam-sem, lassan nincs egy vasam sem 🙁